Tags

, , , , , ,

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.

Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (św. Atanazy, Wyznanie wiary).

„W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkim do znaczenia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. Podążymy zaś za powszechnością, jeżeli za prawdziwą uznamy tylko tę wiarę, którą cały Kościół na ziemi wyznaje; za starożytnością, jeżeli ani na krok nie odstąpimy od tego pojmowania, które wyraźnie podzielali święci przodkowie i ojcowie nasi; za jednomyślnością zaś wtedy, jeżeli w obrębie tej starożytności za swoje uznamy określenia i poglądy wszystkich lub prawie wszystkich kapłanów i nauczycieli” (św. Wincenty z Lerynu, Commonitorium).

Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą – jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Wiara katolicka jest darem Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Wiara katolicka ma swój fundament w Objawieniu Bożym, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa.
Wrogiem wiary katolickiej jest diabeł. Uruchamia on różne czynniki, aby wiarę katolicką odkształcić, zniszczyć, wyrugować. Przejawem wrogości jest między innymi odmówienie racji tym, którzy wiarę katolicką wyznają w całej jej czystości i integralności.
Każdy, kto w czasach zamętu powszechnego już wydobył się z błędów podających się za wiarę katolicką i przyjął niezmutowaną autentyczną wiarę katolicką w całej jej czystości i integralności, może i powinien ze spokojem serca zastosować trzy rady praktyczne:

– Nie dać się wpędzić w poczucie winy,
– Nie tłumaczyć się,
– Wytrwać.

Pan Jezus, mając na uwadze wiarę katolicką, zapewnia niezawodnie: „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10, 22).
Odwagi, bo ponad wszystkim jest Pan Bóg!


„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”
(Łk 12, 32).


Biblioteka ’58 otwarta całą dobę przez wszystkie dni tygodnia.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube