KATECHIZM

KATECHIZM

Poświęcam Niepokalanej, 8 grudnia A.D. 2014.

Dwa przykazania miłości

 1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich.
 2. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój!

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Pięć przykazań kościelnych

 1. Ustanowione przez Kościół Boży dni święte święcić.
 2. W niedzielę i święta we Mszy Świętej nabożnie uczestniczyć.
 3. Posty nakazane zachowywać.
 4. Przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym Komunię Świętą przyjmować.
 5. W czasach zakazanych wesel i zabaw hucznych nie urządzać.

Sześć prawd wiary

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty – czyli Trójca Przenajświętsza.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy jedyny, prawdziwy;
wierzę, w coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmocny i miłosierny,
dasz mi grzechów odpuszczenie,
łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.
A jako samego siebie,
wszystkich miłuję dla Ciebie.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
do poprawy dążącemu.

Ostateczne rzeczy człowieka

 1. Śmierć.
 2. Sąd Boży.
 3. Niebo albo piekło.

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
 6. Gniew.
 7. Lenistwo.

Cztery grzechy wołające o pomstę do nieba

 1. Umyślne zabójstwo.
 2. Grzech sodomski.
 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
 4. Zatrzymanie zapłaty sługom i robotnikom.

Dziewięć grzechów cudzych

 1. Do grzechu radzić.
 2. Grzech nakazywać.
 3. Na grzech drugich zezwalać.
 4. Innych do grzechu pobudzać.
 5. Grzech drugich pochwalać.
 6. Na grzech drugich milczeć.
 7. Grzechu nie karać.
 8. Do grzechu drugim pomagać.
 9. Grzechu innych bronić.

Trzy cnoty Boskie

 1. Wiara.
 2. Nadzieja.
 3. Miłość.

Cztery cnoty kardynalne

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Wstrzemięźliwość.
 4. Męstwo.

Siedem cnót głównych

 1. Pokora.
 2. Szczodrobliwość.
 3. Czystość.
 4. Miłość.
 5. Umiarkowanie.
 6. Cierpliwość.
 7. Gorliwość w dobrym.

Siedem darów Ducha Świętego

 1. Dar mądrości.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar rady.
 4. Dar męstwa.
 5. Dar umiejętności.
 6. Dar pobożności.
 7. Dar bojaźni Bożej.

Najprzedniejsze dobre uczynki

 1. Modlitwa.
 2. Post.
 3. Jałmużna. 

Uczynki miłosierne względem ciała

 1. Łaknących nakarmić.
 2. Pragnących napoić.
 3. Nagich przyodziać.
 4. Podróżnych w dom przyjąć.
 5. Więźniów pocieszać.
 6. Chorych nawiedzać.
 7. Umarłych grzebać.

Uczynki miłosierne względem duszy

 1. Grzeszących upominać.
 2. Nieumiejących pouczać.
 3. Wątpiącym dobrze radzić.
 4. Strapionych pocieszać.
 5. Krzywdy cierpliwie znosić.
 6. Urazy chętnie darować.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

Siedem Sakramentów świętych

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Ostatnie namaszczenie.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

Pięć warunków dobrej spowiedzi

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Doskonałość chrześcijańska

 1. Unikaj złego.
 2. Czyń dobrze.
 3. Usiłuj coraz bardziej stać się podobnym Panu Jezusowi.

Trzy rady ewangeliczne

 1. Dobrowolne ubóstwo.
 2. Dozgonna czystość.
 3. Zupełne posłuszeństwo duchownemu przełożonemu.

Osiem błogosławieństw

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

– – –

Źródła:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydanie trzecie poprawione, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań-Warszawa 1990.

Mały modlitewnik. Książeczka do nabożeństwa dla młodzieży, Imprimatur: Opoliae, die 22 Augusti 1969 a., † Franciscus Jop, Episcopus, Wydawnictwo św. Krzyża w Opolu, Opole 1969.

– – –

Oprócz powyższych podstawowych formuł katechizmowych, rzymski katolik skorzysta m.in. z katechizmów:

 • Katechizm św. Piusa X tutaj
 • Katechizm katolicki kard. Gasparriego tutaj
 • Katechizm katolicki kard. Gasparriego – wydanie książkowe tutaj
 • Katechizm Katolicki dla Diecezji Wrocławskiej i Delegatury, 1926 tutaj.pdf
 • Katechizm św. Alfonsa Liguoriego Doktora Kościoła rozszerzony przez ks. Bronisława Markiewicza tutaj

– – –

Modlitwy katolika w języku łacińskim tutaj


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube