Modlimy się do NSPJ

 

NSPJ

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, eleison,
Chryste, eleison,
Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Serce Jezusa, Syna Ojca Przed­wiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego ma­jestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższe­go.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko mi­łości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i mi­łości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bez­denna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,
Serce Jezusa, królu i celu serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec dobrze upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszys­cyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, pożądanie wzgórz wiekuistych,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywościami nasycone,
Serce Jezusa, dla nieprawości na­szych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego Serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imie­niu grzeszników Ci składa, daj się prze­błagać tym, którzy żebrzą Twego miło­sierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Twego, Jezusa Chry­stusa, który z Tobą żyje i króluje na wie­ki wieków. Amen.


Litaníae Sacratíssimi Cordis Iesu

Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.

Christe, áudi nos.
Christe, exáudi nos.

Pater de caélis, Déus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi, Déus,
Spíritus Sancte, Déus,
Sancta Trínitas, únus Déus,

Cor Iesu, Fílii Patris aetérni, miserére nobis.
Cor Iesu, in sinu Vírginis Matris a Spíritu Sancto formátum,
Cor Iesu, Verbo Dei substantiáliter unítum,
Cor Iesu, maiestátis infinítae,
Cor Iesu, templum Déi sanctum,
Cor Iesu, tabernáculum Altíssimi,
Cor Iesu, domus Déi et porta caéli,
Cor Iesu, fornax árdens caritátis,
Cor Iesu, iustítiae et amóris receptáculum,
Cor Iesu, bonitáte et amore plenum,
Cor Iesu, virtútum ómnium abyssus,
Cor Iesu, ómni láude digníssimum,
Cor Iesu, rex et centrum ómnium córdium,
Cor Iesu, in quo sunt ómnes thesáuri sapiéntiae et sciéntiae,
Cor Iesu, in quo hábitat ómnis plenitúdo divinitátis,
Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complácuit,
Cor Iesu, de cúius plenitúdine ómnes nos accépimus,
Cor Iesu, desidérium cóllium aeternórum,
Cor Iesu, pátiens et múltae misericórdiae,
Cor Iesu, díves in ómnes qui ínvocant te,
Cor Iesu, fons vítae et sanctitátis,
Cor Iesu, propitiátio pro peccátis nóstris,
Cor Iesu, saturátum oppróbriis,
Cor Iesu, attrítum propter scélera nostra,
Cor Iesu, úsque ad mortem obédiens factum,
Cor Iesu, láncea perforátum,
Cor Iesu, fons totíus consolatiónis,
Cor Iesu, vita et resurréctio nostra,
Cor Iesu, pax et reconciliátio nostra,
Cor Iesu, víctima peccatórum,
Cor Iesu, salus in te sperántium,
Cor Iesu, spes in te moriéntium,
Cor Iesu, delíciae Sanctórum ómnium,

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserére nobis.

V. Iesu, mítis et húmilis Corde.
R. Fac cor nostrum secúndum Cor túum.

Oremus. Omnípotens sempitérne Deus, réspice in Cor dilectíssimi Fílii túi, et in láudes et satisfactiónes, quás in nómine peccatórum tibi persólvit, iísque misericórdiam túam peténtibus, tu véniam concéde placátus, in nómine eiúsdem Fílii túi Iesu Christi: Quí tecum vivit et regnat in saécula saeculórum.
R. Amen.

AUDIO:

.

Antyfona

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół swój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które nam stało się zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

PRAKTYKA DZIEWIĘCIU PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA

Przez kolejnych dziewięć pierwszych piątków miesiąca odprawić spowiedź i przyjąć Komunię Świętą w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Dwanaście obietnic dotyczących czcicieli Najświętszego Serca,
które Pan Jezus dał św. Małgorzacie Marii Alacoque

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
 4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obfite błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
 10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
 11. Imiona tych, którzy rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w moim Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
Cor Jesu Sacratíssimum, miserére nobis!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.