Lingua Latina

Lingua_Latina

Ku upowszechnieniu języka Kościoła Katolickiego.
Jeśli Pan Bóg pozwoli, strona będzie się stopniowo wypełniać.

Zawartość strony:
1. Bibliografia.

2. Wypowiedzi o języku łacińskim.
3. Alfabet łaciński.
4. Podstawowe reguły.
5. Teksty z akcentami oraz AUDIO i VIDEO.
6. Linki do innych modlitw – teksty i AUDIO.

Nagrania AUDIO, zawierające odczytany tekst, są umieszczone pod każdym z tekstów.
Dodatkowo VIDEO, zawierające wykonanie muzyczne – tylko pod niektórymi.

= = =

1.  B I B L I O G R A F I A

A. Opracowania wydane drukiem

Marian Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, t. 1-5.

Ks. dr Alojzy Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski.

Anna Kłys, Słownik polsko-łaciński, łacińsko-polski.

Anna Kłys, 1000 łacińskich słów(ek). Ilustrowany słownik polsko-łaciński, łacińsko-polski.

Jan Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego.

Jerzy Andrzej Wojtczak, Fides et litterae. Język łaciński dla uczniów szkół katolickich, studentów i alumnów.

Stanisław Kalinkowski, Scire Latine. Język łaciński. Podręcznik dla alumnów i studentów teologii.

Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk, Janina Żuławska, Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych.

Aleksander Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego.

Czesław Michalunio SJ (opr.), Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń.

Te Deum laudamus. Modlitewnik katolicki.

B. Zasoby internetowe

Słownik polsko-łaciński
https://pl.glosbe.com/pl/la/

Andrzej Andrzejuk, Słownik łacińsko-polski i polsko-łaciński Sumy św. Tomasza z Akwinu
http://katedra.uksw.edu.pl/suma/slownik/slownik_start.htm

Mały słownik wybranych terminów
http://www.katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/vademecum/008_slownik2.pdf

Divinum Officium
http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

Thesaurus Precum Latinarum
http://www.preces-latinae.org/index.htm

DICTA
http://sacerdoshyacinthus.com/dicta/

W nurcie wierności Tradycji: piękny i nieodzowny język łaciński
http://sacerdoshyacinthus.com/2014/03/22/2731/

Lingua Latina
http://sacerdoshyacinthus.com/lingua-latina/

= = =

2.  W Y P O W I E D Z I   O   J Ę Z Y K U   Ł A C I Ń S K I M

Kard. Alfons Maria Stickler SDB (1910–2007)→ – salezjanin i hierarcha wielce zasłużony dla obrony katolickiej Tradycji, tradycyjnej Mszy Świętej (tzw. trydenckiej)→ oraz języka łacińskiego, przytacza argumenty za zachowaniem języka, którym Kościół posługuje się od wieków:

a) język łaciński jest ochroną przeciwko profanacji i niebezpieczeństwu wulgaryzacji liturgii,
b) jest niezwykle precyzyjnym językiem,
c) strzeże jasno wyrażonej doktryny katolickiej,
d) jest manifestacją jedności Kościoła,
e) jest umocnieniem całego Kościoła,
f) jest językiem Misterium.

Ks. Roberto Spataro SDB o języku łacińskim w liturgii→

= = =

3.  A L F A B E T   Ł A C I Ń S K I

Alfabet przyjęty przez Rzymian od Greków z południowej Italii po pewnych modyfikacjach składa się z 24 liter:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z
a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u v x y z

= = =

4.  P O D S T A W O W E   R E G U Ł Y

– Akcenty są zaznaczone nad samogłoskami.
C czytamy jako k (np. Credo wymawiamy jako kredo), z wyjątkiem sytuacji, kiedy c występuje przed  e, i, y, ae, oe, eu (wtedy wymawiamy je jako c).
– Zestawienie sąsiadujących samogłosek (dwugłoski, czyli dyftongi) ae oraz oe czytamy jako e (np. caeli wymawiamy jako celi). Jeśli jednak nad drugą samogłoską jest dwukropek, wtedy wymawiamy i jedną, i drugą samogłoskę oddzielnie (np. Michaël wymawiamy michael a nie michel).
– Zestawienie qu czytamy jako kf (np. qui wymawiamy jako kfi).
– Zestawienie ti + samogłoska (np. a, o) czytamy jako cja, cjo (np. oratio wymawiamy jako oracjo; gratia wymawiamy jako gracja; tentationem wymawiamy jako tentacjonem).
S między samogłoskami wymawiamy jako z (np. Rosárium wymawiamy jako rozarjum).
ngu lub su przed samogłoską wymawiamy jak ngw, sw (np. sanguis wym. sangwis, lingua wym. lingwa).
ch wymawia się jak ch lub k (np. charta wym. charta lub karta).
ph wymawia się jak f (np. philosophus wym. filozofus).
rh wymawia się jak r (np. rhombus wym. rombus).
th wymawia się jak t (np. thema wym. tema).
i na początku wyrazu oraz przed samogłoską i między samogłoskami brzmi jak j (np. iam wym. jam, iubeo wym. jubeo, maior wym. major).
v wymawia się jak polskie w.
– Imiona własne pisze się dużą literą, np. Roma, Marcus, Polonia. Dużą literą pisze się też przymiotniki i przysłówki utworzone od imion własnych, np. lingua Latina, scribo Polone.
– W modlitwie Ojcze nasz dopuszczalne i poprawne są dwie wersje: Panem nostrum quotidiánum (wym. kfotidianum) lub Panem nostrum cotidiánum (wym. kotidianum).
– Dopuszczalne i poprawne są dwie formy rzeczownika rodzicielka: Génetrix lub Génitrix.
– Dopuszczalne i poprawne są dwie formy rzeczownika niebo: caelum lub coelum.

= = =

5.  T E K S T Y   Z   A K C E N T A M I   O R A Z   A U D I O   I   V I D E O

Odnośnie do opublikowanych poniżej materiałów AUDIO  nie zastrzegam sobie żadnych praw autorskich.
Można je kopiować i rozpowszechniać bez żadnych ograniczeń – dla podwyższenia wiary katolickiej i dla pożytku użytkowników.

                                                                                            x. Jacek Bałemba SDB

Przyswajając teksty dołóżmy starań, aby nauczyć się precyzyjnej wymowy, także jeśli chodzi o poprawne akcentowanie.
Akcenty zaznaczone są nad samogłoskami, a jeśli w jakimś wyrazie nie są zaznaczone, to znaczy, że wtedy akcent przypada na drugą sylabę od końca.

Pomocą w dokładnym wyuczeniu się poprawnej wymowy są nagrania AUDIO umieszczone pod każdym z tekstów.

S í g n u m   S á n c t a e   C r ú c i s
Znak Krzyża Świętego

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Głośnik (2)

S a l u t á t i o   D ó m i n i   n o s t r i   I e s u   C h r i s t i
Pozdrowienie chrześcijańskie

Laudétur Iésus Chrístus in saécula saeculórum. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.

Głośnik (2)

Doxológia in honórem Sanctíssimae TrinitátisGloria Patri
Uwielbienie Trójcy PrzenajświętszejChwała Ojcu

Gloria Patri et Filio et Spirítui Sancto, sicut erat in princípio et nunc, et semper,
et in saécula saeculórum. Amen.

Głośnik (2)

O r a t i o   D o m í n i c a  –  Pater noster
Modlitwa Pańska – Ojcze nasz

Pater noster, qui es in caelis, sanctificétur nomen túum, advéniat regnum túum, fíat volúntas túa sícut in caélo, et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hodie, et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris, et ne nos indúcas in tentatiónem, sed líbera nos a malo.
Amen.

Głośnik (2)

S ý m b o l u m   A p o s t o l ó r u m   –  Credo in Deum
Skład Apostolski – Wierzę w Boga

Credo in Deum, Patrem omnipoténtem, Creatórem caeli et térrae.
Et in Iésum Chrístum, Fílium éius únicum, Dóminum nostrum: qui concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María Vírgine, passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus et sepúltus: descéndit ad ínferos, tértia díe resurréxit a mórtuis, ascéndit ad caelos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis: inde ventúrus est iudicáre vívos et mórtuos.
Credo in Spíritum Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, Sanctórum communiónem, remissiónem peccatórum, carnis resurrectiónem, vitam aetérnam. Amen.

Głośnik (2)

S a l u t a t i o   a n g é l i c a  –  Ave Maria
Pozdrowienie anielskie – Zdrowaś Maryjo

Ave, María, gratia plena, Dóminus tecum; benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris túi, Iesus.
Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nóstrae.
Amen.

Głośnik (2)

R o s á r i u m
Różaniec
Psałterz Maryi

Mystéria gaudiósa – Tajemnice radosne
(in feria secunda et quinta – w poniedziałek i czwartek)

1. Annuntiátio – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
2. Visitátio – Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Natívitas – Narodzenie Pana Jezusa.
4. Praesentátio – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Invéntio in Templo – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Mystéria dolorósa – Tajemnice bolesne
(in feria tertia et sexta – we wtorek i piątek)

1. Agonía in Hortu – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Flagellátio – Biczowanie Pana Jezusa.
3. Coronátio spínis – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Baiulátio Crúcis – Dźwiganie Krzyża.
5. Crucifíxio et Mors – Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa.

Mystéria gloriósa – Tajemnice chwalebne
(in feria quarta, in sábbato, et Domínica – w środę, sobotę i niedzielę)

1. Resurréctio – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Ascénsio – Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Descénsus Spiritus Sancti – Zesłanie Ducha Świętego.
4. Assúmptio – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
5. Coronátio in Caelo – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i ziemi.

Głośnik (2)

O r á t i o   F a t í m a e
Modlitwa fatimska: O Jezu, przebacz nam nasze grzechy
(do odmawiania po każdej dziesiątce Różańca)

Dómine Iésu, dimítte nóbis débita nóstra, sálva nos ab ígne inferióri, pérduc in caélum ómnes ánimas, praesértim éas, quaé misericórdiae túae máxime indígent.

Głośnik (2)

S a l v e ,   R e g í n a 
Witaj Królowo

Salve, Regína, Mater misericórdiae, vita, dulcédo, et spes nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules fílii Hévae. Ad te suspirámus, geméntes et fléntes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos túos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedíctum frúctum véntris túi, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pía, o dulcis Vírgo María.

Głośnik (2)

S u b   t ú u m   p r a e s í d i u m 
Pod Twoją obronę

Sub túum praesídium confúgimus, sancta Dei Génetrix, nóstras deprecatiónes ne despícias in necessitátibus nostris, sed a perículis cunctis líbera nos semper, Virgo gloriósa et benedícta.

Głośnik (2)

M e m o r á r e   –   O r á t i o   S á n c t i   B e r n á r d i 
Modlitwa św. BernardaPomnij, o Najświętsza Panno Maryjo

Memoráre, o piíssima Vírgo María,
non esse audítum a saéculo,
quémquam ad túa curréntem praesídia,
túa implorántem auxília,
túa peténtem suffrágia,
esse derelíctum.
Ego tali animátus confidéntia,
ad te, Vírgo Vírginum, Mater, cúrro,
ad te vénio, córam te gémens peccátor assísto.
Nóli, Mater Verbi,
vérba méa despícere;
sed áudi propítia et exáudi.
Amen.
Głośnik (2)

Á l m a   R e d e m p t ó r i s   M á t e r

Álma Redemptóris Máter, quaé pérvia caéli
pórta mánes, et stélla máris, succúrre cadénti,
súrgere quí cúrat, pópulo: tu quaé genuísti,
natúra miránte, túum sánctum Genitórem,
Vírgo príus ac postérius, Gabriélis ab óre
súmens íllud Áve, peccatórum miserére.

Głośnik (2)

Á v e ,   R e g í n a   c a e l ó r u m

Áve, Regína caelórum,
áve, Dómina angelórum,
sálve, rádix, sálve, pórta,
éx quá múndo lúx ést órta.

Gáude, Vírgo gloriósa,
súper ómnes speciósa;
vále, o válde decóra,
ét pró nóbis Chrístum exóra.
Głośnik (2)

A v e ,   m a r i s   s t e l l a
Witaj, Gwiazdo morza…

Ave, máris stella,
Déi Máter álma,
Átque sémper Vírgo,
Félix caéli pórta.

Súmens íllud Ave
Gabriélis óre,
Fúnda nós in páce,
Mútans Hévae nómen.

Sólve víncla réis,
Prófer lúmen caécis:
Mála nóstra pélle,
Bóna cúncta pósce.

Mónstra te ésse Mátrem:
Súmat per te préces,
Quí pro nóbis nátus,
Túlit ésse túus.

Vírgo singuláris,
Inter ómnes mítis,
Nos cúlpis solútos,
Mítes fac et cástos.

Vítam praésta púram,
Iter pára tútum:
Ut vidéntes Jésum,
Sémper collaetémur.

Sít láus Déo Pátri,
Súmmo Chrísto décus,
Spirítui Sáncto,
Tríbus hónor únus.

Amen.
Głośnik (2)

 

Á n g e l u s   D ó m i n i …
Anioł Pański…

K – kapłan
W – wierni

K. Ángelus Dómini nuntiávit Maríae.
W. Et concépit de Spíritu Sáncto.

K. Ave, María, grátia pléna, Dóminus técum, benedícta tu in muliéribus, et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus.
W. Sáncta María, Máter Déi, óra pro nóbis peccatóribus, nunc et in hóra mórtis nóstrae. Amen.

K. Ecce ancílla Dómini.
W. Fíat míhi secúndum vérbum túum.

K. Ave María, grátia pléna…
W. Sáncta María…

K. Et Vérbum cáro fáctum est.
W. Et habitávit in nóbis.

K. Ave María, grátia pléna,…
W. Sáncta María…

K. Ora pro nóbis, sáncta Déi Génetrix.
W. Ut dígni efficiámur promissiónibus Chrísti.

K. Orémus. Grátiam túam, quaésumus, Dómine, méntibus nóstris infúnde; ut qui, Angelo nuntiánte, Chrísti Fílii túi incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crúcem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Chrístum Dóminum nóstrum.
W. Amen.

3x:
K. Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto.
W. Sícut érat in princípio et nunc, et sémper, et in saécula saeculórum. Amen.

K. Réquiem aetérnam dóna éis, Dómine.
W. Et lux perpétua lúceat éis.
K. Requiéscant in páce.
W. Amen.
Głośnik (2)

R e g í n a   c a é l i …
Królowo nieba…

Regína caéli, laetáre, allelúia,
Quía quem meruísti portáre, allelúia,
Resurréxit, sícut díxit, allelúia,
Ora pro nóbis Déum, allelúia.

V. Gáude et laetáre Vírgo María, allelúia,
R. Quía surréxit Dóminus vére, allelúia.

Oremus. Déus, qui per resurrectiónem Fílii Túi Dómini nostri Iésu Chrísti múndum laetificáre dignátus es: praésta, quaésumus, ut, per éius Genitrícem Vírginem Maríam, perpétuae capiámus gáudia vítae. Per eúmdem Christum Dóminum nóstrum.
R. Amen.

Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto
sícut érat in princípio et nunc, et sémper, et in saécula saeculórum. Amen. (3x)

Réquiem aetérnam dóna éis, Dómine,
et lux perpétua lúceat éis.
Requiéscant in páce.
Amen.
Głośnik (2)

M a r í a ,   A u x í l i u m   C h r i s t i a n ó r u m ,   o r a   p r o   n o b i s !
Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

Głośnik (2)

S t a b a t   M a t e r
sekwencja do Matki Bożej Bolesnej

Stabat Mater dolorósa
iuxta Crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem,
pertransívit gládius.

O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta
Mater Unigéniti!

Quae maerébat, et dolébat,
pia Mater, dum vidébat
Nati poenas íncliti.

Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplício?

Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
doléntem cum Fílio?

Pro peccátis suae gentis
vidit Iesum in torméntis,
et flagéllis súbditum.

Vidit suum dulcem Natum
moriéndo desolátum,
dum emísit spíritum.

Eia, Mater, fons amóris,
me sentíre vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.

Sancta Mater, istud agas,
Crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.

Tui Nati vulneráti,
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.

Fac me tecum pie flere,
Crucifíxo condolére,
donec ego víxero.

Iuxta Crucem tecum stare,
et me tibi sociáre
in planctu desídero.

Virgo vírginum praeclára,
mihi iam non sis amára:
fac me tecum plángere.

Fac, ut portem Christi mortem,
passiónis fac consortem,
et plagas recólere.

Fac me plagis vulnerári,
fac me Cruce inebriári,
et cruóre Filii.

Flammis ne urar succénsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.

Christe, cum sit hinc exíre,
da per Matrem me veníre
ad palmam victóriae.

Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
Paradísi glória.

Amen.
Głośnik (2)

O r á t i o   a d   Á n g e l u m   C u s t ó d e m
Modlitwa do Anioła Stróża –
Aniele Boży…

Ángele Déi,
quí cústos es méi,
me, tíbi commíssum pietáte supérna,
illúmina, custódi, rége et gubérna.
Amen.

Głośnik (2)

O r á t i o   a d   S á n c t u m   M i c h a ë l e m   A r c h á n g e l u m
Modlitwa Leona XIII do św. Michała Archanioła – Święty Michale Archaniele

Sáncte Míchaël Archángele,
defénde nos in proelio,
contra nequítiam et insídias diáboli
esto praesídium.
Imperet illi Deus,
súpplices deprecámur:
túque, Prínceps milítiae caeléstis,
sátanam aliósque spíritus malígnos,
qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,
divína virtúte, in inférnum detrúde.
Amen.

Głośnik (2)

O r á t i o   a n t e   m é n s a m
Modlitwa przed posiłkiem

Bénedic, Dómine, nos et haec dóna Túa, quaé de Túa largitáte súmus sumptúri. Per Chrístum, Dóminum nóstrum.
Amen.

Głośnik (2)

O r á t i o   p o s t   m é n s a m
Modlitwa po posiłku

Grátias ágimus Tíbi, omnípotens Déus, pro univérsis benefíciis Túis: Quí vívis et régnas in saécula saeculórum.
Amen.

Głośnik (2)

Orátio pro defúnctis   +   Orátio pro defúncto/a
Modlitwa za zmarłych / Modlitwa jedną osobę zmarłą

Wieczny odpoczynek

Réquiem aetérnam dóna éis, Dómine.
Et lux perpétua lúceat éis.
Requiéscant in páce.
Amen.

Réquiem aetérnam dóna éi, Dómine.
Et lux perpétua lúceat éi.
Requiéscat in páce.
Amen.

Głośnik (2)

D í e s   h e b d ó m a d a e
Dni tygodnia

Domínica – niedziela.
Feria secunda – poniedziałek.
Feria tertia – wtorek.
Feria quarta – środa.
Feria quinta – czwartek.
Feria sexta – piątek.
Sábbato – sobota.

Głośnik (2)

 

 

M O D L I T W Y   M S Z A L N E

M o d l i t w y   u   s t o p n i   o ł t a r z a

S – sacérdos (kapłan)
M – ministrant / ministranci

S. In nómine Pátris, + et Fílii, et Spíritus Sáncti. Amen.
Introíbo ad altáre Déi.
M. Ad Déum quí laetíficat iuventútem meam.

Psalm 42

S. Iúdica me, Déus, et discérne cáusam méam de génte non sáncta: ab hómine iníquo, et dolóso érue me.
M. Quía tu es, Déus, fortitúdo méa: quáre me repulísti, et quáre trístis incédo, dum afflígit me inimícus?
S. Emítte lúcem túam, et veritátem túam: ípsa me deduxérunt, et adduxérunt in móntem sánctum túum, et in tabernácula túa.
M. Et introíbo ad altáre Déi: ad Déum qui laetíficat iuventútem méam.
S. Confitébor tíbi in cíthara, Déus, Déus méus: quáre trístis es, ánima méa, et quáre contúrbas me?
M. Spéra in Déo, quóniam ádhuc confitébor ílli: salutáre vúltus méi, et Déus méus.
S. Glória Pátri, et Fílio, et Spirítui Sáncto.
M. Sícut érat in princípio, et nunc, et semper: et in saécula saeculórum. Amen.
S. Introíbo ad altáre Déi.
M. Ad Déum quí laetíficat iuventútem méam.

Spowiedź powszechna

S. Adiutórium nóstrum + in nómine Dómini.
M. Quí fécit caélum et térram.
S. Confíteor Déo omnipoténti, beátae Maríae sémper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístae, sánctis Apóstolis Pétro et Páulo, ómnibus Sánctis, et vóbis, frátres: quía peccávi nímis cogitatióne, vérbo et ópere: méa cúlpa, méa cúlpa, méa máxima cúlpa. Ídeo précor beátam Maríam sémper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sánctos Apóstolos Pétrum et Páulum, ómnes Sánctos, et vós, frátres, oráre pro me ad Dóminum Déum nóstrum.
M. Misereátur túi omnípotens Déus, et, dimíssis peccátis túis, perdúcat te ad vítam aetérnam.
S: Amen.
M. Confíteor Déo omnipoténti, beátae Maríae sémper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Ioánni Baptístae, sánctis Apóstolis Pétro et Páulo, ómnibus Sánctis, et tibi, páter: quía peccávi nímis cogitatióne, vérbo et ópere: méa cúlpa, méa cúlpa, méa máxima cúlpa. Ídeo précor beátam Maríam sémper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, beátum Ioánnem Baptístam, sánctos Apóstolos Pétrum et Páulum, ómnes Sánctos, et te, páter, oráre pro me ad Dóminum Déum nóstrum.
S. Misereátur véstri omnípotens Déus, et, dimíssis peccátis véstris, perdúcat vos ad vítam aetérnam.
M. Amen.
S. Indulgéntiam, + absolutiónem et remissiónem peccatórum nostrórum tríbuat nóbis omnípotens et miséricors Dóminus.
M. Amen.
S. Déus, tu convérsus vivificábis nos.
Et plebs túa laetábitur in te.
S. Osténde nóbis, Dómine, misericórdiam túam.
M. Et salutáre túum da nóbis.
S. Dómine, exáudi oratiónem méam.
M. Et clámor méus ad te véniat.
S. Dóminus vobíscum.
M. Et cum spíritu túo.
S. Orémus.

Głośnik (2)

V a r i a
Odpowiedzi różne

Głośnik (2)

K ý r i e ,   e l é i s o n …
Panie, zmiłuj się nad nami…

K – kapłan
W – wierni

K. Kýrie, eléison.
W. Kýrie, eléison.
K. Kýrie, eléison.

W. Chríste, eléison.
K. Chríste, eléison.
W. Chríste, eléison.

K. Kýrie, eléison.
W. Kýrie, eléison.
K. Kýrie, eléison.

Głośnik (2)

G l o r i a …
Chwała na wysokości Bogu…

Gloria in excélsis Deo.
Et in terra pax homínibus bónae voluntátis.
Laudámus Te.
Benedícimus Te.
Adorámus Te.
Glorificámus Te.
Grátias ágimus Tíbi
própter mágnam glóriam Túam.
Dómine Déus, Rex caeléstis,
Déus Páter omnípotens.
Dómine Fíli Unigénite,
Iésu Chríste.
Dómine Déus, Agnus Déi,
Fílius Pátris.
Qui tóllis peccáta múndi,
miserére nóbis.
Qui tóllis peccáta múndi,
súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sédes ad déxteram Pátris,
miserére nóbis.
Quóniam Tu sólus Sánctus.
Tu sólus Dóminus.
Tu sólus Altíssimus,
Iésu Chríste.
Cum Sáncto Spíritu
in glória Déi Pátris.
Amen.

Głośnik (2)

Sýmbolum Nicaéno-Constantinopolitánum – Credo in unum Deum
Wierzę w jednego Boga…

Crédo in unum Deum: Pátrem omnipoténtem, factórem caéli et térrae, * visibílium ómnium et invisibílium. *
Et in únum Dóminum, Iésum Chrístum, Fílium Déi unigénitum. * Et ex Pátre nátum ante ómnia saécula. * Déum de Déo, lúmen de lúmine, Déum vérum de Déo véro. * Génitum non fáctum, consubstantiálem Pátri: per quém ómnia fácta sunt. Qui própter nos hómines, et própter nóstram salútem descéndit de caélis. *
(Wszyscy przyklękają)
ET INCARNÁTUS EST DE SPÍRITU SÁNCTO EX MARÍA VÍRGINE: ET HOMO FACTUS EST. *
(Wszyscy wstają)
Crucifíxus étiam pro nóbis: sub Póntio Piláto pássus et sepúltus est. * Et resurréxit tértia díe, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in caélum: sédet ad déxteram Pátris. * Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre vívos, et mórtuos: cúius régni non érit fínis. *
Et in Spíritum Sánctum, Dóminum et vivificántem, * Qui ex Pátre Filióque procédit. * Qui cum Pátre et Fílio símul adorátur, et conglorificátur: qui locútus est per Prophétas. *
Et únam, sánctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. * Confíteor únum baptísma in remissiónem peccatórum. * Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vítam (+) ventúri saéculi. Amen.

Głośnik (2)

S a n c t u s …
Święty…

Sánctus, Sánctus, Sánctus Dóminus Déus Sábaoth. Pléni sunt caéli et térra glória túa. Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui vénit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Głośnik (2)

A g n u s   D e i …
Baranku Boży…

Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, miserére nobis.
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, miserére nobis.
Agnus Dei, qui tóllis peccáta mundi, dona nobis pacem.

Głośnik (2)

 

A g n u s   D e i … (Missa pro defunctis)
Baranku Boży… (z Mszy za zmarłych)

Agnus Déi, qui tóllis peccáta mundi, dóna éis réquiem.
Agnus Déi, qui tóllis peccáta mundi, dóna éis réquiem.
Agnus Déi, qui tóllis peccáta mundi, dóna éis réquiem sempitérnam.

Głośnik (2)

A v e   v e r u m   C o r p u s …

Ave verum Corpus, natum
de María Vírgine,
vere passum, immolátum
in cruce pro hómine.
Cúius latus perforátum
fluxit áqua et sánguine.
Esto nobis praegustátum
mortis in exámine.
O Iesu dulcis!
O Iesu píe!
O Iesu, Fíli Maríae.

Głośnik (2)

 

O   s á c r u m   c o n v í v i u m !
O święta uczto…
Antyfona eucharystyczna św. Tomasza z Akwinu

O sácrum convívium!
in quó Chrístus súmitur:
recólitur memória passiónis éius:
méns implétur grátia:
et futúrae glóriae nóbis pígnus dátur,
allelúia.

O święta uczto, na której pożywamy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego męki,
duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały, alleluja.

Głośnik (2)

T a n t u m   e r g o  . . .
Przed tak wielkim Sakramentem…

Tántum ergo Sacraméntum
Venerémur cérnui:
Et antíquum documéntum
Nóvo cédat rítui:
Praéstet fídes suppleméntum
Sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque
Láus et iubilátio,
Sálus, hónor, vírtus quóque
Sit et benedíctio:
Procedénti ab utróque
Cómpar sít laudátio.
Amen.

Głośnik (2)

 

A d o r é m u s   i n   a e t é r n u m …
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament

Adorémus in aetérnum Sanctíssimum Sacraméntum.

Głośnik (2)

Te Déum laudámus…
Ciebie Boga wysławiamy…

Te Déum laudámus: * te Dóminum confitémur.
Te aetérnum Pátrem, * ómnis térra venerátur.
Tíbi ómnes ángeli, * tíbi caéli et univérsae potestátes:
tibi chérubim et séraphim * incessábili vóce proclámant:
Sánctus, * Sánctus, * Sánctus *
Dóminus Déus Sábaoth.
Pléni sunt caéli et térra * maiestátis glóriae túae.

Te gloriósus * Apostolórum chórus,
te prophetárum * laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus * láudat exércitus.
Te per órbem terrárum * sáncta confitétur Ecclésia,
Pátrem * imménsae maiestátis;
venerándum túum vérum * et únicum Fílium;
Sánctum quoque * Paráclitum Spíritum.

Tu Rex glóriae, * Chríste.
Tu Pátris * sempitérnus es Fílius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, *
non horruísti Vírginis úterum.
Tu, devícto mórtis acúleo, *
aperuísti credéntibus régna caelórum.
Tu ad déxteram Déi sédes, * in glória Pátris.
Iúdex créderis * ésse ventúrus.
Te érgo quaésumus, túis fámulis súbveni, *
quós pretióso sánguine redemísti.
Aetérna fac cum sánctis túis * in glória numerári.

Sálvum fac pópulum túum, Dómine, *
et bénedic hereditáti túae.
Et rége éos, * et extólle íllos úsque in aetérnum.
Per síngulos díes * benedícimus te;
et laudámus nómen túum in saéculum, *
et in saéculum saéculi.
Dignáre, Dómine, díe ísto *
síne peccáto nos custodíre.
Miserére nóstri, Dómine, * miserére nóstri.
Fíat misericórdia túa, Dómine, súper nos, *
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: *
non confúndar in aetérnum.

Głośnik (2)D í e s   í r a e
Sequentia

Díes írae, díes ílla,
Sólvet saéclum in favílla:
Téste Dávid cum Sibýlla.

Quántus trémor est futúrus,
Quándo Iúdex est ventúrus,
Cúncta strícte discussúrus!

Túba, mírum spárgens sónum
Per sepúlcra regiónum,
Cóget ómnes ánte thrónum.

Mórs stupébit, et natúra,
Cum resúrget creatúra,
Iudicánti responsúra.

Líber scríptus proferétur,
In quó tótum continétur,
Únde múndus iudicétur.

Iúdex érgo cúm sedébit,
Quídquid látet, apparébit:
Níl inúltum remanébit.

Quíd súm míser túnc dictúrus?
Quém patrónum rogatúrus,
Cúm víx iústus sít secúrus?

Réx treméndae maiestátis,
Quí salvándos sálvas grátis,
Sálva mé, fóns pietátis.

Recordáre, Iésu píe,
Quód súm cáusa túae víae:
Né mé pérdas ílla díe.

Quaérens mé, sedísti lássus:
Redemísti Crúcem pássus:
Tántus lábor nón sít cássus.

Iúste Iúdex ultiónis,
Dónum fác remissiónis
Ánte díem ratiónis.

Ingemísco, támquam réus:
Cúlpa rúbet vúltus méus:
Supplicánti párce, Déus.

Quí Maríam absolvísti,
Ét latrónem exaudísti,
Míhi quóque spém dedísti.

Préces méae nón súnt dígnae:
Séd tú bónus fác benígne,
Né perénni crémer ígne.

Ínter óves lócum praésta,
Ét áb haédis mé sequéstra,
Státuens ín párte déxtra.

Confutátis maledíctis,
Flámmis ácribus addíctis,
Vóca me cum benedíctis.

Óro súpplex ét acclínis,
Cór contrítum quási cínis:
Gére cúram méi fínis.

Lacrimósa díes ílla,
Quá resúrget éx favílla
Iudicándus hómo réus:

Húic érgo párce, Déus.
Píe Iésu Dómine,
Dóna éis réquiem.
Amen.

Głośnik (2)

 

= = =

6.  L I N K I   D O   I N N Y C H   M O D L I T W

Teksty i AUDIO

Modlimy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa:
http://sacerdoshyacinthus.com/modlimy-sie-do-nspj/

Modlitwy do Ducha Świętego:
https://sacerdoshyacinthus.com/2015/05/20/veni-sancte-spiritus-2/

Różaniec:
http://sacerdoshyacinthus.com/2014/10/07/3492/

Anioł Pański:
http://sacerdoshyacinthus.com/angelus/

Litania do NMP:
http://sacerdoshyacinthus.com/modlimy-sie-do-nmp/

Modlitwy do św. Józefa:
http://sacerdoshyacinthus.com/modlimy-sie-do-sw-jozefa/

Więcej modlitw za zmarłych:
http://sacerdoshyacinthus.com/2014/11/01/elementy-liturgii-i-modlitwy-za-zmarlych/


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog