Modlimy się do św. Józefa

Litaníae Sancti Ioseph

Kýrie, eléison. Chríste, eléison. Kýrie, eléison.
Chríste, áudi nos. Chríste, exáudi nos.

Páter de caélis, Déus, miserére nóbis.
Fíli, Redémptor múndi, Déus, miserére nóbis.
Spíritus Sáncte, Déus, miserére nóbis.
Sáncta Trínitas, únus Déus, miserére nóbis.

Sáncta María, ora pro nobis.
Sáncte Ióseph, ora pro nobis.
Próles Dávid ínclita,
Lúmen Patriarchárum,
Déi Genitrícis Spónse,
Cústos pudíce Vírginis,
Fílii Déi nutrície,
Chrísti defénsor sédule,
Almae Famíliae praéses,
Ióseph iustíssime,
Ióseph castíssime,
Ióseph prudentíssime,
Ióseph fortíssime,
Ióseph oboedientíssime,
Ióseph fidelíssime,
Spéculum patiéntiae,
Amátor paupertátis,
Exémplar opíficum,
Domésticae vítae décus,
Cústos vírginum,
Familiárum colúmen,
Solátium miserórum,
Spés aegrotántium,
Patróne moriéntium,
Térror daémonum,
Protéctor sánctae Ecclésiae,

Agnus Déi, quí tóllis peccáta múndi, párce nóbis, Dómine.
Agnus Déi, quí tóllis peccáta múndi, exáudi nos, Dómine.
Agnus Déi, quí tóllis peccáta múndi, miserére nóbis.

V. Constítuit éum dóminum dómus súae.
R. Et príncipem ómnis possessiónis súae.

Orémus. Deus, qui ineffábili providéntia beátum Jóseph sanctíssimae Genetrícis túae Spónsum elígere dignátus es: praésta, quaésumus; ut, quém protectórem venerámur in térris, intercessórem habére mereámur in caélis: Qui vívis et régnas in saécula saeculórum.
R. Amen.

AUDIO:
.


.


Litania do św. Józefa

 

Kyrie, eleison.

Chryste, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

 

Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże,   zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo,   módl się za nami.

Święty Józefie,   módl się za nami.

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy, 

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                                        przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                                        wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

                                                        zmiłuj się nad nami.

 

K. Ustanowił go panem domu swego.

W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się. Boże, Tyś w niewysłowionej Opatrzności raczył błogosławionego Józefa wybrać na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli mieć orędownikiem w niebie tego, którego jako obrońcę czcimy na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Modlitwa do Świętego Józefa po Różańcu

 

   Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

   Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

   Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

.


Nowenna do św. Józefa
..


„Przyłącz, Bracie miły, do modlitw czcicieli św. Józefa i swoje modlitwy, a bądź przekonanym, że jeżeli ty ze serca czcić Go będziesz, On przyczyną swoją błogosławieństwo i obfite łaski wypraszać ci będzie” (Ks. W. Mrowiński T.J., Miesiąc marzec).
.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.