Tags

, , , , , , , , , , ,

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16).
„Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności” (Jk 1, 17).
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom” (Hbr 13, 8-9).

Wiara katolicka jest jedyną prawdziwą wiarą. Jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Musimy myśleć o zachowaniu katolickiej wiary dzisiaj i o przekazaniu nieskazitelnego depozytu wiary – depósitum fídei – następnym pokoleniom. Zaszczytny obowiązek. Zaszczytne starania.

Doktryna-kult-życie – oto trzy istotne elementy do uwzględnienia.

  1. W zakresie doktryny strategicznym zadaniem podejmowanym w obronie wiary katolickiej, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, będzie poznawanie i podejmowanie starań o rozpowszechnianie Objawienia Bożego zawartego w Tradycji i Piśmie Świętym, czego konkretyzacją będzie zakładanie i rozpowszechnianie Biblioteki ’58. Pilną koniecznością jest zwłaszcza systematyczna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów.

Pomocne materiały znajdziemy tutaj:

Objawienie Boże: Tradycja i Pismo Święte→

O Tradycji katolickiej – motywy elementarne→

Biblioteka 58’→

To jest istotny element strategii przywracania wiary katolickiej w jej doktrynalnym przejawie – lex credendi.

  1. W zakresie kultu strategicznym zadaniem podejmowanym w obronie wiary katolickiej, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, będzie związanie się wyłącznie z Mszą Świętą w rycie rzymskim oraz podejmowanie starań o jej rozpowszechnianie. Tradycyjna Msza Święta jest najdoskonalszym aktem kultu i doskonale wyraża teologię Ofiary.

Pomocne materiały znajdziemy tutaj:

Msza Święta tradycyjna: dossier→

To jest istotny element strategii przywracania wiary katolickiej w jej modlitewnym i liturgicznym przejawie – lex orandi / lex celebrandi.

  1. W zakresie życia strategicznym zadaniem podejmowanym w obronie wiary katolickiej, jedynej wiary dającej zbawienie duszy, będzie czystość serca, czyli życie w łasce uświęcającej i solidne wypełnianie obowiązków stanu.

Pomocą będzie nam częsta i dobra spowiedź oraz cnota pracowitości połączona ze stałym udoskonalaniem kompetencji – zgodnie z własnym stanem.
„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).

O dobrej spowiedzi→

To jest istotny element przywracania wiary katolickiej w jej duchowym i życiowym przejawie – lex vivendi. Świętość realizowana na co dzień.

Résumé:
Dla odrodzenia i obrony wiary katolickiej – jedynej wiary dającej zbawienie duszy – mamy do podjęcia trzy zadania strategiczne:

  1. Starania o odzyskanie katolickiego myślenia, poprzez systematyczne sięganie do Objawienia Bożego zawartego w Tradycji i Piśmie Świętym, czyli do przebogatego rezerwuaru Prawdy, którą Kościół przez dwa tysiące lat zgłębiał i autorytatywnie jej nauczał.
  2. Starania o przywrócenie katolickiej tradycyjnej Mszy Świętej.
  3. Starania o prowadzenie życia świętego, poczynając od życia w łasce uświęcającej i rzetelnego wypełniania obowiązków stanu.

wiara poznawana – celebrowana – realizowana
lex credendi – lex orandi – lex vivendi
doktryna – kult – życie

Wszystkie trzy elementy są niezmiernie ważne i idą równolegle. Dla przejrzystości podane w punktach.

Elementy strategii ku podwyższeniu wiary katolickiej.
Do cierpliwej realizacji.
Pilne!

„Trzymajcie się mocno Słowa Życia” (Flp 2, 16).
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!” (2 Tes 2, 15-17).
„Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24, 13).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog