Kwestie dotyczące wiary katolickiej. Należy zwrócić uwagę na problem ujęcia danej kwestii. Może być ujęcie katolickie i może być ujęcie obce.
Ujęcie katolickie. Tradycja na równi z Pismem Świętym należy do Objawienia Bożego. Źródłami Objawienia są Pismo Święte i Tradycja. Kto neguje lub pomija Tradycję, nie jest katolikiem. Jeżeli zatem kogoś określa się mianem tradycjonalista, należy postawić znak równości i dopisać: katolik. Tradycjonalista = katolik. Nietradycjonalista = niekatolik.
Ujęcie niekatolickie. Do Kościoła należą tradycjonaliści i bardziej umiarkowani, i katolicy liberalni. Taki podział nie znajduje uzasadnienia w doktrynie katolickiej.
W czasach zamętu powszechnego, by nie rozminąć się z prawdą, należy stawiać sobie przed oczy kwestię źródłową: W kwestiach wiary – jakie i czyje ujęcia przyjmuję?


„Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym” (Św. Pius X, Katechizm).


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube