Tags

, , , , , , , , ,

Missa Trid. (1)

Itaque, fratres, state: et tenete traditiones, quas didicístis, sive per sermonem, sive per epístolam nostram.
„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2 Tes 2, 15).

Denuntiamus autem vobis, fratres, in nómine Dómini nostri Jesu Christi, ut subtrahátis vos ab omni fratre ambulante inordináte, et non secundum traditiónem, quam accepérunt a nobis.
„Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas” (2 Tes 3, 6 ).

Za wiarygodnością Objawienia Bożego stoi sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – zawsze prawdomówny.
Źródłami Objawienia Bożego są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki, jedyny prawdziwy Kościół, jedyny Kościół założony przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 18-19), jedyny Kościół prowadzący do zbawienia. Tak modlimy się każdej niedzieli w Credo, wyznając wiarę w jeden Kościół: Et unam sanctam cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Objawienie Boże, zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji, należy przyjmować wiarą i rozumem, z uległością i pokorą.
Niestosowne jest czynienie się sędzią Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
Niestosowne jest czynienie się cenzorem Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
Niestosowne jest czynienie się korektorem Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
Niestosowne jest czynienie się paternalistycznym łaskawym zezwalaczem Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji.
Źródłami Objawienia Bożego są Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki.
Wiara katolicka – jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie duszy – opiera się na Objawieniu Bożym, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja.
Jest świętym obowiązkiem każdego człowieka przyjąć Objawienie Boże, zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji – wiarą i rozumem, z uległością i pokorą.
Kto odrzuca Pismo Święte bądź Tradycję, nie jest katolikiem i jest na drodze ku potępieniu. Inna wiara. Fałszywa. Nie prowadząca do zbawienia.
Jeśli jakakolwiek doktryna (nawet jeden jej detal) jest sprzeczna z tym, czego Kościół Katolicki uczył przez wieki, nie jest to doktryna katolicka, ponieważ nie jest wierna Objawieniu Bożemu, zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji. Objawienie Boże jest spójne i niesprzeczne, nie może zaprzeczać samemu sobie, nie może dwadzieścia wieków mówić jedno, a dzisiaj mówić co innego.
Zważmy dobrze na powagę kwestii i konsekwencje sięgające w wieczność: prawdziwa wiara prowadzi do zbawienia, fałszywa wiara prowadzi do potępienia!
Czas już byłby najwyższy zostawić kolorowo-internetowe zabawy w tradycję i sprowadzanie kwestii do serii niedouczonych utarczek słownych. Czas porzucić hermeneutyczne meandry zwodnicze, mające w istocie na celu werbalne wykazanie, iż to, co nie jest zgodne z Tradycją, jest z nią zgodne.
Sprawa odniesienia do Tradycji ostatecznie weryfikuje naszą wiarę. Marginalizowanie i dezawuowanie Tradycji oraz stawianie jej w stan podejrzenia jest kwestionowaniem wiarygodności samego Boga.
Dojrzewajmy, bo w obecnym zamęcie powszechnym nawet i nurty przywracające Tradycję nie wszystkie zasługują na wiarę. Jest wysyp głosów, które chcą nam perswadować, że doskonale znają się na Tradycji. Katolik pamięta: w sprawach wiary wiarygodnym głosem jest głos Kościoła Katolickiego, w swoim odwiecznym nauczaniu. Systematyczna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów pozostaje postulatem naglącym!

Uważajmy, rozważajmy, decydujmy. Krótkość egzystencji doczesnej przynagla do decyzji niezwłocznych i pewnych!


Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie
jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym
(Katechizm św. Piusa X).


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.