Tags

, , ,

W czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, rzeczą nieodzowną jest trzymać się mocno katolickiej wiary.
W czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, rzeczą nieodzowną jest trzymać się mocno Bożego Objawienia, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja.
Św. Pius X naucza w Katechizmie: „Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie jak objawionemu Słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym”.
Różne bibułki i kolorowe oszałamiające idee kursują w kręgach katolickich. Można dostać zawrotu głowy.
Pan Bóg daje nam pewne i niezmienne źródła prawdy: Pismo Święte i Tradycję.
Pismo Święte jest prawdą. Pisze św. Piotr, pierwszy prawowity katolicki papież: „Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości” (2 P 1, 16).
O pożytkach kontaktu z Pismem Świętym pisze św. Paweł w Liście do Tymoteusza: „Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3, 14-17).
Autorytatywnie interpretuje Pismo Święte Kościół Katolicki – z polecenia i upoważnienia Jezusa Chrystusa. Prywatne opinijki nie są wiarygodne. Tłumaczy nam tę kwestię św. Piotr: „A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę” (2 P 3, 15-16). „To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie” (2 P 1, 20-21).
Św. Hieronim, kapłan i doktor Kościoła, w swoim Prologu do komentarza Księgi Izajasza proroka pisze: Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est – „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
Słuchajmy zatem Pisma Świętego i czytajmy je codziennie, aby coraz lepiej poznawać Jezusa Chrystusa, coraz głębiej w Niego wierzyć i coraz doskonalej kochać i pełnić Jego wolę, i aby osiągnąć cel życia: zbawienie duszy.
W czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, rzeczą nieodzowną jest trzymać się mocno katolickiej wiary – jedynej wiary, która daje zbawienie duszy.
W czasach zamętu powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, rzeczą nieodzowną jest trzymać się mocno Bożego Objawienia, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja.
Św. Paweł tak uczy młodego biskupa Tymoteusza – weźmy sobie do serca to słowo, bo jest prawdziwe i dzisiaj wybrzmiewa nader aktualnie: „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” (2 Tm 4, 1-5).
Wszyscy święci czytali Pismo Święte bądź go słuchali. Przykładem i pomocą niech nam będzie Matka Boża, Panna wierna – Virgo fidelis, która „zachowywała wszystkie te sprawy i  rozważała je w swoim sercu” (Łk 2, 19).
Słuchajmy Pisma Świętego.
Kochajmy Pismo Święte.
Czytajmy Pismo Święte.
„Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu” (1 J 3, 7).
„Trzymajcie się mocno Słowa Życia” (Flp 2, 16)!


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube