Tags

, , , , , , , ,

   Św. Andrzej Bobola, kapłan rzymskokatolicki, męczennik, oddał życie za wierność Chrystusowi i Kościołowi Katolickiemu – jedynemu prawdziwemu Kościołowi. Prawdziwemu, bo założonemu przez samego Jezusa Chrystusa. Takiego ma Polska Patrona. Zobowiązujący Patron!

   Pan Jezus, zakładając Kościół, powiedział do Piotra:

   „Et ego dico tibi, quía tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae ínferi non praevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni coelorum. Et quodcumque ligáveris super terram, erit ligatum et in coelis: et quodcumque sólveris super terram, erit solutum et in coelis”.

   „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).

   W czasach zamętu powszechnego światłem jest Pismo Święte i Tradycja – rozumiane tak, jak je przez wieki rozumiał Kościół Katolicki. W czasach rozpowszechniania obrzędów tolerancyjnych światłem jest Pismo Święte i Tradycja. Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił doktryny. Po Soborze Watykańskim II „ani jedna jota, ani jedna kreska” nie zmieniła się w Piśmie Świętym ani w Tradycji (Mt 5, 18) – „jota unum aut unus apex”!

   Pan Bóg nakazuje:

   „Nolite jugum dúcere cum infidélibus. Quae enim participatio justitiae cum iniquitate? Aut quae socíetas luci ad ténebras? Quae autem conventio Christi ad Belial? Aut quae pars fideli cum infideli? Qui autem consensus templo Dei cum ídolis?”.

   „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami?” (2 Kor 6, 14-16).

   Problem mącenia doktrynalnego miał miejsce już dwa tysiące lat temu. Apostołowie pisali:

   „Quoniam audívimus, quía quidam ex nobis exeuntes, turbaverunt vos verbis, evertentes ánimas vestras, quibus non mandávimus”.

   „Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach” (Dz 15, 24).

   Wiernym Pismu Świętemu i Tradycji, marginalizowanym, a także zaniepokojonym, zdezorientowanym, gubiącym się, słabnącym w wichurze relatywizmu powszechnego, synkretyzmu i coraz bardziej jawnego i nachalnego rozmontowywania katolickiego depozytu wiary, szukającym Prawdy, św. Paweł dzisiaj serdecznie i klarownie nakazuje:

   „Itaque fratres, state et tenete traditiones, quas didicistis, sive per sermonem, sive per epístolam nostram. Ipse autem Dóminus noster Jesus Christus, et Deus, et Pater noster, qui dilexit nos, et dedit consolationem aeternam, et spem bonam in gratia, exhortetur corda vestra, et confirmet in omni ópere et sermone bono”.

   „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie!” (2 Tes 2, 15-17).

   W czasach zamętu powszechnego światłem jest Pismo Święte i Tradycja. W czasach rozpowszechniania obrzędów tolerancyjnych światłem jest Pismo Święte i Tradycja. Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił doktryny. Po Soborze Watykańskim II „ani jedna jota, ani jedna kreska” nie zmieniła się w Piśmie Świętym ani w Tradycji (Mt 5, 18) – „jota unum aut unus apex”!

   Twarde realia i niezawodna perspektywa nadziei ostatecznej są takie – Pan Jezus mówi do swoich:

   „Et eritis odio ómnibus propter nomen meum; qui autem perseveráverit in finem, hic salvus erit”.

   „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10, 22).

.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube