JEDNOŚĆ W WIERZE: KATOLICKIEJ I APOSTOLSKIEJ

Sobór Watykański, na Sesji IV, 18 VII 1870, w I Konstytucji Dogmatycznej Pastor aeternus o Kościele Chrystusowym, w rozdziale IV naucza:

Neque enim Petri successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent, sed ut, eo assistente, traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent.
Albowiem następcom Piotra Duch Święty został obiecany nie w tym celu, by na podstawie Jego objawienia podawali nową naukę, lecz aby przy Jego pomocy święcie zachowywali i wiernie wyjaśniali otrzymane przez Apostołów Objawienie, tzn. depozyt wiary.

Nasza jedność z Urzędem Piotrowym ma się zatem między innymi wyrażać w jedności wiary – wiary katolickiej i apostolskiej (zob. Kanon Rzymski) – tej samej wiary, którą wyznawał i krzewił, i której dał świadectwo św. Piotr Apostoł i wszyscy jego prawowici następcy.
Pisał św. Hieronim: Ecclesia ibi est, ubi fides vera est. „Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara”. Rzecz oczywista, że chodzi tu o Kościół Katolicki – nie reformowany; i o wiarę katolicką – nie reformowaną.
Mówi św. Leon Wielki papież: Magnum praesídium est fides íntegra, fides vera. „Potężną obroną jest cała wiara, prawdziwa wiara”.

POZNAWANIE MAGISTERIUM PAPIESKIEGO

Naszą jedność z Urzędem Piotrowym zachowajmy także przez cierpliwe poznawanie nauczania papieży, gromadźmy i czytajmy encykliki, słowa papieskiego nauczania, i nauczania prawowitych katolickich soborów. Obiektywna spójność doktryny jest faktem do połowy XX wieku.
Św. Atanazy pisze w 1 Liście do Serapiona:

Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem.

MODLITWA O PAPIEŻA

Trzymajmy się wiernie Urzędu Piotrowego! I módlmy się, prośmy Pana Boga, aby powróciły czasy pewności i wiarygodności głosu następców św. Piotra, abyśmy w tym głosie znajdowali światło prawdy i umocnienie w wierze – jak pisał Bp Józef Sebastian Pelczar w dziele Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła, jej prawdy wiary:

Że Kościół po wszystkie wieki wyroki papieża w rzeczach wiary i obyczajów ze czcią i uległością przyjmował, świadczy historia. Wszakże gdy na soborze chalcedońskim w r. 451 odczytano dogmatyczny list papieża Leona I do Flawiana, wszyscy biskupi zebrani zawołali: «Wiara Leona to wiara Ojców, to wiara Apostołów. Wszyscy tak wierzymy… Piotr przez usta Leona przemówił».


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.