Tags

, , , , , , , ,

Missa (1)

Głoszenie Ewangelii jest jednym – nie jedynym – z istotnych zadań kapłana. Zadaniem kapłana katolickiego jest wiernie przekazać objawiony przez Boga i przekazany Kościołowi Katolickiemu depozyt wiary – depósitum fídei.
Odkształcenie nawet jednego detalu depozytu wiary jest popadnięciem w herezję. Kapłan nie może tłumaczyć się ignorancją niezawinioną. Źródła katolickie – objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji – są dostępne. Tylko wiara w każdym detalu wierna depozytowi wiary jest wiarą katolicką, jedyną prawdziwą wiarą, jedyną wiarą dającą zbawienie duszy.

Św. Atanazy w Wyznaniu wiary jasno artykułuje: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem. Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit. – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary. Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki”.
A św. Ignacy Antiocheński w Liście do Efezjan pisze: „«Nie błądźcie», bracia moi. Ci, którzy rujnują rodziny, «królestwa Bożego nie odziedziczą». Jeśli więc ci, którzy tak czynili, postępując według ciała, już zostali ukarani śmiercią, o ileż bardziej powinien być ukarany ten, kto przewrotną nauką fałszowałby wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Kto byłby splamiony takim przestępstwem, pójdzie w ogień nieugaszony, podobnie jak i ten, kto go słucha”.
Św. Papież Pius X w encyklice Pascendi z najwyższą troską przestrzega przed doktrynami skażonymi herezją modernizmu: Non enim minus haec nocitura, quamquae contra mores conscripta; immo etiam magis quod christianae vitae initia vitiant – „Są one nie mniej zgubne, niż druki pornograficzne; a nawet gorsze od tych ostatnich, gdyż zatruwają życie chrześcijańskie u źródła”.
Martwią nas i gorszą różne niemoralności ze strony duchowieństwa. Jednak najpoważniejszym problemem trapiącym Kościół – grzechem – jest odkształcanie depozytu wiary. Jest na to przyzwolenie dość powszechne od pięćdziesięciu lat.


treści katolickie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 twitter.com/SacHyacinthus
 YouTube