Tags

, , , , , , , , , , ,

Itaque fratres, state: et tenete traditiones, quas didicístis, sive per sermonem, sive per epístolam nostram. 

„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (2 Tes 2, 15).

 

Formam habe sanorum verborum, quae a me audisti in fide et dilectione in Christo Jesu. Bonum depósitum custodi per Spíritum Sanctum, qui habitat in nobis. 

„Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka” (2 Tm 1, 13-14).

 

   Oddalając się od Tradycji oddalamy się od wiary katolickiej. Zagadkowe więc pozostaje niemal całkowite milczenie o Tradycji w ostatnich kilkudziesięciu latach… Sapienti sat.

   Jest jakiś paradoks, o którym trzeba dzisiaj odważnie mówić: Katolicy, którzy jako swój program życia biorą to, czego Kościół Katolicki nauczał przez dwadzieścia wieków, wierny Bożemu Objawieniu, którego źródłami są Tradycja i Pismo Święte, są dzisiaj traktowani jako ludzie dziwni. Nawet niektórzy czują się nieswojo, kiedy słyszą słowo „Tradycja”. A przecież tutaj dotykamy centralnych kwestii wiary.

   Tradycja i Pismo Święte – oto, gdzie poznajemy Prawdę objawioną przez Boga. „Boże Objawienie dociera do nas w Kościele założonym przez Chrystusa – jedynym prawdziwym Kościele – poprzez Pismo Święte i Tradycję. Jeżeli więc ktoś wykreśla Pismo Święte bądź Tradycję, nie jest katolikiem. Zdradza Boże Objawienie” (Elementarz katolika). Depozytariuszem i interpretatorem Objawienia Bożego jest Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego, jedynego prawdziwego Kościoła, jedynego Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa (zob. Mt 16, 16-18).

   Tradycja nie jest opcjonalnym, ozdobnym, archiwalnym dodatkiem do wiary. Św. Pius X pisze klarownie: „Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym(Katechizm św. Piusa X). Zrozumiejmy jasno, czego ten prawowity i święty Papież nas naucza!

   Tradycja w rozumieniu katolickim to nie szacowne i zmienne zwyczaje ludzkiego pomysłu. Tradycja w rozumieniu katolickim ma ściśle określone teologiczne znaczenie. Znaczenie to wyartykułowane jest jasno w trzech źródłach, które przytoczone są poniżej.

   Jesteśmy w samym centrum doktryny katolickiej!

 

Sobór Trydencki:

   Sesja 4 (za Pawła III), (czwartek, 8 kwietnia 1546)

 

   I. Przyjęcie Ksiąg świętych i Tradycji apostolskich

 

   [1] Święty, ekumeniczny i generalny Sobór Trydencki, w Duchu Świętym prawomocnie zgromadzony, pod przewodnictwem wspomnianych trzech legatów Stolicy Apostolskiej, stawia sobie zawsze przed oczyma, aby po zniszczeniu błędów utwierdzić w Kościele czystość Ewangelii, którą wcześniej przyobiecaną przez Proroków w Pismach Świętych najpierw własnymi ustami ogłosił nasz Pan Jezus Chrystus, a następnie przez swoich apostołów polecił głosić każdemu stworzeniu jako źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i nauki dotyczącej obyczajów.

   [2] [Sobór] dostrzega również, że prawda ta i nauka zawierają się w księgach spisanych i w tradycjach niepisanych, które – przyjęte przez apostołów z ust samego Chrystusa bądź przez nich samych przekazane jakby z ręki do ręki – dzięki podpowiedzi Ducha Świętego – dotarły aż do nas. Postępując za przykładem prawowiernych ojców, z jednakową pobożnością i poważaniem przyjmuje oraz czci wszystkie Księgi zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, gdyż Bóg jest jednym autorem ich obu, a także Tradycje należące zarówno do dziedziny wiary, jak i obyczajów, ustnie przekazane przez Chrystusa lub podane przez Ducha Świętego i w nieprzerwanym następstwie przechowywane w Kościele katolickim.

 

Katechizm św. Piusa X:

 

   O Tradycji

 

   34. Czym jest Tradycja?

   Tradycja to niespisane słowo Boże, które zostało przekazane żywym słowem przez Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów, a do nas dotarło przez stulecia, za pośrednictwem Kościoła, bez żadnej zmiany.

 

   35. Gdzie jest zawarte nauczanie Tradycji?

   Nauczanie Tradycji zawarte jest przede wszystkim w dekretach soborów, w pismach świętych Ojców Kościoła, w dokumentach Stolicy Apostolskiej, a także w słowach i obrzędach świętej liturgii katolickiej.

 

   36. Jakie znaczenie winniśmy przypisywać Tradycji?

   Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym.

 

Katechizm kard. P. Gasparriego:

 

   21. Gdzie się mieszczą prawdy od Boga objawione?

   Prawdy od Boga objawione mieszczą się w Piśmie Świętym i w Tradycji.

 

   25. Co nazywamy Tradycją?

   Tradycją nazywamy wszystkie prawdy razem wzięte, które apostołowie otrzymali bądź z ust samego Chrystusa, bądź też z natchnienia Ducha Świętego, a które podawane jakby z rąk do rąk i przechowywane w Kościele Katolickim dzięki nieprzerwanemu następstwu, doszły aż do nas.

.


Po Soborze Watykańskim II Pan Bóg nie zmienił doktryny.
.


Treści katolickie czytajmy codziennie:
 sacerdoshyacinthus.com
 verbumcatholicum.com
 actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.